Wi-fi internets mājās

Wi-fi internets mājās ir ērtākais un labākais interneta veids tiem klientiem, kuriem ir portatīvais dators. Portatīvais dators pats no sevis piedāvā iespēju brīvi pārvietoties pa visu dzīvokļi un izmantot datoru jebkurā vietā. Wi-fi internets mājās paplašina šo iespēju, jo klients var izmantot ne tikai datoru, bet arī internetu tur, kur viņam ir ērtāk.

Wi-fi internetu var pieslēgts gandrīz jebkuram parastajam interneta avotam, nepieciešams tikai iegādāties bezvadu bāzes staciju jeb rūteri. Klientam nepieciešams jebkurš parastais interneta pieslēguma veids, aparatūra, kas nodrošina Wi-fi savienojumu (bāzes stacija jeb rūteris), kā arī portatīvais dators ar bezvadu tīkla karti. Pēdējais punkts ir īpaši svarīgs, jo bez šādas kartes portatīvais dators nevarēs uztvert Wi-fi internetu un nespēs tām pieslēgties.

Wi-fi internets mājās ir labs risinājums tiem klientiem, kuriem mājās ir mazi bērni vai mājdzīvnieki, jo nav nekādu vadu, kurus varētu viegli pārraut vai sabojāt. Bezvadu bāzes staciju par paslēpt jebkurā vietā mājās, lai to nevarētu viegli atrast vai sabojāt. Signāls no bāzes stacijas parasti tiek uztverts 100 metru rādiusā apkārt bāzes stacijai, bet nepieciešams arī ņemt vērā apkārtesošo sienu materiālu un biezumu, jo daži materiāli var aizkavēt signāla pārraidi.

Bezvadu bāzes stacijas var iegādāties jebkurā elektropreču veikalā, kā arī pie interneta provaideriem. Rūtera cena nav liela, pēdējo gadu laikā tā būtiski samazinājas. Rūteru cena ir atkarīga no ražotāja, kā arī no paša rūtera tehniskajiem rādītājiem (pārraides attālums, pārraides ātrums utt).

Wi-fi internetu mājās var ierīkot gan pašam, gan ar speciālistu palīdzību. Dažiem interneta pakalpojumu sniedzējiem Wi-fi rūtera ierīkošana un uzstādīšana ir maksas pakalpojums. Ja klients var to izdarīt pats, viņam būtu vieglāk un lētāk pašam ierīkot Wi-fi savās mājās. Katram rūterim ir pievienota uzstādīšanas instrukcija, kurā ir sīki un detalizēti aprakstīts pieslēgšanas process. Viss ir atkarīgs no parasta interneta, kurš ir pieejams klienta mājās, jo dažiem tīkliem nevar pievienot Wi-fi rūteri bez interneta provaidera atļaujas. Klientam būtu ieteicams sākumā sazināties ar interneta provaideri un tikai pēc tām pirkt Wi-fi bāzes staciju.

        Ienākumi no šīs reklāmas nonāk labdarībaiOne Response to “Wi-fi internets mājās”

  1. […] MPEG-4 dekoders ir televīzijas iekārta, kura ir iebūvēta televizorā un ļauj tām uztvert un atkodēt digitālo televīzijas signālu. Digitālā televīzija jeb ciparu televīzijas pārraida video MPEG2 vai MPEG4 formātos, vai arī citādi kodētas ciparu straumes veidā, kas atšķir digitālo televīziju no analogās televīzijas. […]

Leave a Reply